►การป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการป้องกันมิให้มีการดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบ รวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน อันเนื่องมาจากกรณีการจับกุมนายหน้าที่เรียกรับเงินในการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือบัตรหัว ๐ ซึ่งอาจเป็นการดำเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ และอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

            นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสนใจเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมากและได้สั่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขและป้องกันโดยเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การปฏิบัติในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบุคคลประเภท ๐ ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นไปด้วยความถูกต้องในแนวทางเดียวกัน สามารถแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันมิให้กลุ่มบุคคลหลอกลวงแสวงหาประโยชน์จากคนต่างด้าวซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของฝ่ายปกครองและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของมนุษย์

          เทศบาลตำบลบางปู ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ทราบอย่างทั่วถึง ในประเด็นดังนี้
          ๑. บุคคลที่สามารถขอจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบุคคลประเภท ๐ ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ฯลฯ ได้แก่ (๑) ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและตกหล่นจากการสำรวจฯ (๒) คนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง คนไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่มีภูมิลำเนาหรือมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งอยู่ในประเทศไทย
              การจัดทำทะเบียนประวัติฯ มิใช่เป็นการรับรองเรื่องสิทธิอาศัยในประเทศไทยแต่อย่างใด และการจัดทำทะเบียนประวัติฯ การดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรอื่นและการจัดทำบัตรประจำตัว เป็นการให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
          ๒. กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง ไม่มีมาตรการส่งคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อเชิญชวนคนที่ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎรหรือคนต่างด้าวให้จัดทำทะเบียนประวัติฯ
          ๓. การณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ สำนักทะเบียนจังหวัด (ที่ทำการปกครองจังหวัด) หรือสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โดยให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ line หรือ facebook ที่ใช้ในการติดต่อด้วย

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว ๕๘๗๓

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู