►มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรม กลุ่มที่ ๗

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ ๖๔๒๑/๒๕๖๓
เรื่อง มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรม กลุ่มที่ ๗

                  มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรม กลุ่มที่ ๗ มีดังต่อไปนี้

                  ๑. การเปิดดำเนินการสถานที่ กิจการ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สถานที่ กิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยผ่อนคลายหรืออนุญาตให้เปิดดำเนินการไว้แล้วคงดำเนินการได้ต่อไปภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา รวมทั้งมาตรการป้องกันโรค การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้เดิม และให้สถานที่ กิจการและกิจกรรมที่ได้เคยอนุญาตให้เปิดดำเนินการในขั้นทดลองดังต่อไปนี้ สามารถเปิดดำเนินการได้ต่อเนื่องตามความสมัครใจและความพร้อม

                      (๑) การเปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชาและการจัดให้มีการเรียนการสอนแบบครบจำนวน ครบห้องเรียน ครบชั้นเรียน

                      (๒) สนามกีฬาหรือสถานที่ที่เคยผ่อนคลายให้สามารถจัดแข่งขันกีฬาได้ ให้มีผู้ชมการแข่งขันอยู่ในสนามแข่งขันได้ โดยผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

                      (๓) พาหนะเพื่อการขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เต็มความจุมาตรฐานของพาหนะนั้น ๆ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบและกำกับดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด

                       ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการ กิจกรรม สถานที่ดังกล่าวต้องจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ คำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบการดำเนินการ และหากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดช่วงระยะเวลาเพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจมีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราวและดำเนินคดีต่อผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้

                 ๒. การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่ กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และให้ผู้ใช้บริการหรือเข้าไปยังสถานที่หรือร่วมทำกิจกรรมเช่นว่านั้น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือก รักษาระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ตลอดจนเข้าระบบแอปพลิเคชันที่กำหนดและต้องยอมรับการกักกันตามระยะเวลาในสถานที่ที่รัฐกำหนดหากอยู่ในข่ายที่ต้องรับการกักกัน

                 อนึ่ง สำหรับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เจ้าของและผู้จัดการสถานที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘) โดยเคร่งครัด

                 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู