►โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              เทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดย ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานเปิด  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓  ณ อาคารศูนย์ประชุม Sea Complex เทศบาลตำบลบางปู
              อาจารย์ชุมพล สุวรรณกิจบริหาร เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จากกระทรวงการคลังเป็นวิทยากร พิเศษ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การประเมิน การชำระภาษี การพิจารณาอุทธรณ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ,การลดและการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีค้างชำระ/เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม,ภาษีป้าย (ฉบับใหม่) อย่างชัดเจนพร้อมทั้งตอบข้อซักถามให้กระจ่าง แก่ประชาชนผู้เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลบางปู จำนวนกว่า ๕๐๐ คน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับเทศบาลฯ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู