►โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            เทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย ดร.พนา รติมนพรกุล รักษาราชการรองปลัดเทศบาล เป็นประธานในการเปิด เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓  ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางปู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิและสวัสดิการของตนเองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมาจากผู้สูงอายุของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู