►โครงการเด็กและเยาวชนรักบางปู (อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               เทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมเยาวชนรักบางปู อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ป่าชายเลน โดย ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก  มีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๓๐๐ คน
               วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้รักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  และได้รับเกียรติจาก ร้อยตรีนิเวศ  ชูปาน เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสถานตากอากาศบางปู บรรยายให้ความรู้แก่เยาวชนในครั้งนี้


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู