►โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ดร.พริมลักษมณ์  ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู  เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางปู  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
            - เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรของกรมอนามัย
            - เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารมีการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารและสภาพแวดล้อมภายหลังการอบรม ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู