►การปรับปรุงและพัฒนาตลาดเอกชน ประจำปี ๒๕๖๒

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               ปี ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบางปูได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาตลาดเอกชนในพื้นที่ ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ.๒๕๕๑ โดยการควบคุมให้ตลาดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะอย่างต่อเนื่อง ดังนี้


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู