► มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรม กลุ่มที่ ๕

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๕๒๑๗/๒๕๖๓
เรื่อง มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรม กลุ่มที่ ๕

              มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรม กลุ่มที่ ๕
              ๑. การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมให้ดำเนินการได้ โดยการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีกำหนด
              ๒. การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สถานที่ กิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยผ่อนคลายหรืออนุญาตให้เปิดดำเนินการได้แล้วตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๔๗๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ คงดำเนินการได้ต่อไปภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคและการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้เดิม
                  ๒.๑ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ สามารถเปิดดำเนินการตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น.
                        ส่วนร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้น ๆ
                  ๒.๒ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ผ่อนผันให้เปิดดำเนินการได้ โดยเปิดทำการตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนดจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันเดียวกันและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
                        ในส่วนของการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปสามารถเปิดให้บริการหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ได้ แต่งดการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ที่ให้บริการหลังเวลาดังกล่าว
                  ๒.๓ ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดช่วงเวลาการให้บริการ
                  ๒.๔ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาเปิดทำการปกติที่กฎหมายกำหนด
                  สำหรับสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ
              ๓. การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีของทุกศาสนา การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีในวันสำคัญทางศาสนาหรือตามประเพณีนิยม ณ ศาสนสถานใด ให้ผู้ปกครองที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในศาสนสถานนั้นพิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรการ แนวปฏิบัติ หรือคำแนะนำขององค์กรปกครอง ทางศาสนานั้น ๆ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด
              ๔. การขนส่งสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและรองรับการเดินทางที่อาจหนาแน่นขึ้นภายหลังที่ได้มีการเปิดเรียนและการเปิดทำการของสถานที่ต่าง ๆ แล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อม กำกับดูแลและตรวจสอบการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด
              ๕. มาตรการป้องกันโรค ให้เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใด ๆ ทางธุรกิจ การคมนาคม มหรสพ สนามกีฬา สถานบันเทิง สถานบริการ ที่สาธารณะ หรือแหล่งอื่น ๆ ซึ่งมีการวมกลุ่มหรือร่วมกิจกรรมลักษณะที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด สัมผัสและแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคแก่ผู้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ดังต่อไปนี้
                  ๕.๑ บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ
                  ๕.๒ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
                  ๕.๓ อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตรหรือจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด
                  ๕.๔ จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
                  ๕.๕ จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรมรวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วย
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจจัดหรือกำหนดให้มีการติดตั้งระบบแอปพลิเคชันติดตามตัวเพื่อให้มารับการตรวจหาเชื้อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการสัมผัสผู้ติดเชื้อก็ได้
              ๖. การรักษาความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันโรค ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่ หรือกิจการหรือกิจกรรมที่ได้ผ่อนคลายหรืออนุญาตให้เปิดดำเนินการแล้ว จัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาตามที่ทางราชการกำหนด
              ๗. สถานที่นอกเหนือจากคำสั่ง ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรม คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๔๑๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรม กลุ่มที่ ๒ และคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๔๔๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรม กลุ่มที่ ๓ และคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๔๗๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรม กลุ่มที่ ๔ ให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๓๗๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ทุกประการ
อนึ่ง สำหรับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เจ้าของและผู้จัดการสถานที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ โดยเคร่งครัด
               ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๕๒๑๗/๒๕๖๓

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู