►เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบกิจการและประชาชนทั่วไปในการป้องกันตนเองและลดการเผยแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว
               จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่กลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบกิจการและประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tosh.or.th แอพพลิเคชั่น T-OSH Guide

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู