►สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการผลิตสื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้น โดยแบ่งสื่อออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
            1. กลุ่มสื่อสปอตวิทยุ วิถีชีวิตใหม่ ความยาว 30 วินาที จำนวน 29 ตอน
            2. กลุ่มสื่อโฆษณาโทรทัศน์วิถีชีวิตใหม่ จำนวน 2 ตอน
                - โลกใหม่
                - ทางรอด
            3. กลุ่มสื่อโปสเตอร์ วิถีชีวิตใหม่ จำนวน 3 สถานที่
                - ชีวิตวิถีใหม่ ในบ้าน
                - ชีวิตวิถีใหม่ ในตลาด
                - ชีวิตวิถีใหม่ ไปวัด
            4. กลุ่มสื่ออื่น ๆ
            สื่อดังกล่าวมีเนื้อหาข้อมูลที่ให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเรียนรู้เข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New normal) เพื่อให้การดำรงชีวิตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเรียนรู้เข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ต่อไป

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู