►ข้อกำหนด ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 4)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            นายกรัฐมนตรีได้มีข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีสาระสำคัญ ดังนี้
            1. ข้อกำหนด ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 มีสาระสำคัญ ดังนี้
                1.1 การยกเลิกห้ามออกนอกเคหสถาน โดยให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรเฉพาะเหตุอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2563
                1.2 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563
                1.3 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ประกอบด้วย กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือนันทนาการ
                1.4 การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
                1.5 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ
                1.6 ในกรณีปัญหาว่าสถานที่หรือกิจกรรมใดเข้าข่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้หรือไม่ให้หารือคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
            2. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
            จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

นายกรัฐมนตรีได้มีข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ข้อกำหนด ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 มีสาระสำคัญ ดังนี้

1.1 การยกเลิกห้ามออกนอกเคหสถาน โดยให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรเฉพาะเหตุอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2563

1.2 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563

1.3 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ประกอบด้วย กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือนันทนาการ

1.4 การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

1.5 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ

1.6 ในกรณีปัญหาว่าสถานที่หรือกิจกรรมใดเข้าข่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้หรือไม่ให้หารือคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

2. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู