►ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา มีกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 1,900.80 kW ณ หลังคาโรงงาน เลขที่ 233 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการจะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยทั่วกัน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ.2559
            จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและการรับฟังความคิดเห็น ในการนี้ บริษัทฯ จะปิดประกาศรายละเอียดข้อมูลโครงการ จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และหากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการของบริษัทฯ กรุณาส่งประเด็นดังกล่าวมาได้ตามช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้
            1. ไปรษณีย์ : บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด เลขที่ 233 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10280
            2. โทรศัพท์ : 0-2324-0622
            3. โทรสาร : 0-2324-0624-5
            4. อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู