►คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในสถานที่ราชการ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง มาตรการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในสถานที่ราชการ

               การผ่อนคลายมาตรการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในสถานที่ราชการ ดังนี้
               1. สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการและสำนักงานขนส่ง สาขาอำเภอพระประแดง เปิดให้บริการทุกประเภทงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
               2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
                   2.1 งานจดทะเบียนธุรกิจ ผ่อนคลายมาตรการการจำกัดการให้บริการเฉพาะผู้ที่จองคิวผ่านระบบจองคิวออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ทาง http://moconline.moc.go.th/qonline เท่านั้น โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการปกติโดยไม่ต้องจองคิวผ่านระบบจองคิวออนไลน์ กำหนดวันละ 10 ราย
                   2.2 งานบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนนิติบุคคล จำกัดการให้บริการเฉพาะการขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการกำหนด
                   2.3 การนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ให้นำส่งทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th (DBD-eFiling) ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า โทร.02-3951362 และ 02-3951363
                   2.4 การขออนุญาตขนย้ายน้ำมันปาล์ม กระเทียม ให้บริการเฉพาะช่องทางออนไลน์ผ่านระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค โดยให้บริการเฉพาะทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
               3. สำนักงานทะเบียนจังหวัด สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนตามปกติ
               4. สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการและสาขา เปิดให้บริการทุกประเภทงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
               5. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการทุกประเภทงาน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
               6. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1-3 เปิดให้บริการทุกประเภทงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
               7. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
                   7.1 งานรับเงินสมทบนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนสามารถจ่ายผ่านทางธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส หักผ่านบัญชีธนาคาร ไปรษณีย์ และหน่วยบริการอื่น ๆ อาทิ บิ๊กซี โลตัส ท็อปมาร์เก็ต แฟมิลี่มาร์ท ฯลฯ
                   7.2 การขอรับประโยชน์ทดแทน มีระยะเวลาในการยื่นเอกสารได้ภายใน 2 ปี นับจากวันเกิดสิทธิ โดยกรณีว่างงานและชราภาพ สามารถยื่นแบบคำขอผ่าน www.sso.go.th กรณีอื่น ๆ สามารถยื่นแบบคำขอได้ทางไปรษณีย์ตอบรับ ทางอีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ทางโทรสาร และช่องทางไลน์บวรของสำนักงาน หรือสอบถามสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
              ทั้งนี้ ให้สถานที่ราชการดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้
              1. จัดเตรียมสถานที่ เพื่อรองรับผู้มาติดต่อราชการ ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ กำหนดจุดเว้นระยะห่าง Social distancing ตั้งแต่เข้า-ออกอาคารทุกชั้น เคาน์เตอร์บริการ ที่นั่งพักคอย หรือจัดให้มีสถานที่สำหรับนั่งพักรอด้านนอกอาคาร
              2. จัดให้มีจุดคัดกรองการเข้ารับบริการ โดยมีเครื่องวัดอุณหภูมิ อุณหภูมิ ต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส แอลกอฮอล์เจล หรือแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ หรือสบู่สำหรับล้างมือ
              3. กำหนดข้อปฏิบัติการเข้าสู่สถานที่ราชการ ทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาอย่างเคร่งครัด
              4. ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดสมุทรปราการ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ
              ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 4603/2563

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู