►ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรเพื่อก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บางปู-อ.บางปะกง ตอน 1

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             กรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน และรองรับการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งและระบบบริหารขนส่งสินค้าและบริการ
             ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 3 มีประมาณการจราจรประมาณ 40,000 คัน/วัน (ปี พ.ศ.2558) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว กรมทางหลวงจึงได้มีการออกแบบปรับปรุงขยายช่องจราจรเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งได้ทำการออกแบบให้สอดคลัองกับลักษณะภูมิประเทศและเขตทางที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
             โครงการฯ จึงขอประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรเพื่อก่อสร้างทางด้านซ้าย ช่วง กม.48+675.000 - กม.49+320.000 รวมระยะทาง 645 เมตร เริ่มวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

"ขออภัยในความไม่สะดวก"


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู