►โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             กรมกิจการเด็กและเยาวชน แจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภาวะวิกฤติของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ไม่สามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิภายในเดือนที่เกิดได้ ให้มายื่นคำขอได้ภายในปีงบประมาณโดยจะมีสิทธิได้รับเงินเดือนละ ๖๐๐ บาท นับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดเป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้มีผลต่อเด็กที่เกิดในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางปู โทร ๐๒-๑๗๔๓๓๙๐-๙๙ ต่อ ๔๐๒

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู