►แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓

             ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ ประกอบด้วย

มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
             ๑. กยศ. ช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19 ลดจำนวนหักเงินเดือนและลดเบี้ยปรับเหลือ ๐.๕%
             ๒. กระทรวงแรงงาน ไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านให้กู้ยืมกองทุนฯ อัตราดอกเบี้ย ๐%
             ๓. ขอความร่วมมือลดการตีตราผู้สัมผัส หรือติดเชื้อ COVID-19
             ๔. ข้อความปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด
             ๕. ตรวจฟรี ๔ กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค COVID-19

รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู