►แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓

            ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ ประกอบด้วย

มาตรการด้านการป้องกัน ปฏิบัติตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
            ๑. เตือนประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิว หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย
            ๒. สถานธนานุเคราะห์ มอบสิทธิพิเศษ ๓ ฟรี ช่วยบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
            ๓. ส.ป.ก. ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19
            ๔. ข้อปฏิบัติเพื่อช่วยผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว ให้ปลอดภัยจากโควิด-19
            ๕. ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี แนะหน้ากากผ้าทางเลือกเพื่อรักษ์โลก

รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู