►คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 3354/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

             มาตรการให้เจ้าของสถานที่ก่อสร้างและสถานประกอบการประเภทกิจการก่อสร้างในจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการ
             1. ให้เจ้าของสถานที่ก่อสร้างและสถานประกอบการประเภทกิจการก่อสร้าง จัดทำและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดังนี้
                 1.1 มาตรการดูแลขณะปฏิบัติงาน
                      (1) จัดให้มีการคัดกรองประวัติการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ปฏิบัติงานก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งหากพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่และให้นำตัวส่งพบแพทย์เพื่อชันสูตรโรคต่อไป
                      (2) จัดให้มีจุดล้างมือด้วยน้ำสะอาด พร้อมสบู่ เพื่อล้างทำความสะอาดเบื้องต้นไว้บริการตามจุดเข้า-ออกและพื้นที่ส่วนกลาง
                      (3) จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล ที่มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% ไว้บริการตามจุดเข้า-ออกและพื้นที่ส่วนกลาง
                      (4) ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มีการทำงานและจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะงาน
                      (5) จัดเตรียมสถานที่พักหรือสถานที่รับประทานอาหาร ที่ไม่แออัดหรือมีฉากกั้น จัดระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 – 2 เมตร อาจจัดให้มีเวลาพักแบบเหลื่อมเวลา ห้ามใช้แก้ว ช้อน จาน ชามหรือ ภาชนะใส่อาหารร่วมกัน
                 1.2 มาตรการในการดูแลที่พักอาศัยและสถานที่พักระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้เพียงพอกับผู้พักอาศัย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน มีรั้วที่พักมั่นคงแข็งแรง กำหนดทางเข้า-ออก ห้ามบุคคลภายนอกเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
                 1.3 มาตรการในการขนส่งผู้มาปฏิบัติงาน กรณีมีการจัดรถรับ-ส่ง ให้เจ้าของสถานที่ก่อสร้างและสถานประกอบการร่วมกันดำเนินการดังนี้
                      (1) จัดให้มีการคัดกรองผู้โดยสารด้วยการสังเกตอาการเบื้องต้น ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมทำสัญลักษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว ตามความเหมาะสม ซึ่งหากพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่และให้นำตัวส่งพบแพทย์เพื่อชันสูตรโรคต่อไป
                      (2) ให้สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มีการเดินทาง
                      (3) จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล ที่มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% ไว้บริการผู้โดยสาร
                      (4) จัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น ที่เปิดประตู ที่พักแขน พนักพิง ราวจับ เบาะที่นั่ง ฯลฯ จัดระยะห่างให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เบียดเสียดสัมผัสกัน ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
             2. ให้เจ้าของสถานที่ก่อสร้างและสถานประกอบการประเภทกิจการก่อสร้างที่มีผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบการดำเนินการตามข้อ 1 และให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประจำสถานประกอบการประเภทก่อสร้างแล้ว เป็นผู้ดูแลและดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 3354/2563


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู