►ประกาศจุฬาราชมนตรี ข้อชี้แจงเรื่องการขาดละหมาดวันศุกร์ เกินกว่า 3 ครั้ง

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง ข้อชี้แจงเรื่องการขาดละหมาดวันศุกร์ เกินกว่า 3 ครั้ง

            บัดนี้ มีพี่น้องมุสลิมไทยบางส่วนเกิดความกังวลเกี่ยวกับกรณีการขาดละหมาดวันศุกร์ติดต่อกัน 3 ครั้ง เกรงว่าจะตกเป็นผู้ประพฤติบาปใหญ่และถูกบันทึกว่าเป็นชนผู้กลับกลอก ตามที่มีตัวบทหลักฐานทางศาสนาระบุไว้ สำนักจุฬาราชมนตรีจึงขอชี้แจงให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
            1. การละหมาดวันศุกร์ในภาวะปกติ เป็นศาสนกิจจำเป็น สำหรับบุคคลที่เข้าเกณฑ์บังคับตามบัญญัติของศาสนา ซึ่งมิใช่กลุ่มบุคคลที่มีอุปสรรคและความขัดข้อง อันเป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้นหรืออนุโลมไม่ต้องละหมาดวันศุกร์
            2. การละหมาดญะมาอะห์และการละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดในภาวะไม่ปกติ ซึ่งมีอุปสรรคและความขัดข้อง เกิดขึ้นในหมู่สัปปุรุษ เช่น ความหวาดกลัวหรือความเจ็บป่วย เป็นต้น ย่อมเป็นเหตุให้งดการละหมาดญะมาอะห์และการละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดได้
            3. กรณีการขาดละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดติดต่อกัน 3 ครั้งนั้น มีตัวบทหลักฐานระบุไว้ดังนี้
                3.1 ความว่า “ผู้ใดละทิ้ง 3 (การละหมาด) วันศุกร์อันเนื่องจากการดูแคลนต่อการละหมาดวันศุกร์ เอกองค์อัลลอฮฺทรงผนึกเหนือหัวใจของผู้นั้นแล้ว”
                3.2 ความว่า “ผู้ใดละทิ้งการละหมาดวันศุกร์ 3 ครั้งอันเนื่องมาจากไม่มีอุปสรรคข้อขัดข้องใด ๆ ผู้นั้นก็คือผู้ที่กลับกลอก”
                3.3 ความว่า “ผู้ใดละทิ้งการละหมาดวันศุกร์ 3 ครั้งโดยไม่มีความจำเป็น (ในขึ้นอุกฤษฏ์) เอกองค์อัลลอฮฺทรงปิดผนึกหัวใจของผู้นั้นแล้ว และทรงบันดาลให้หัวใจของผู้นั้นเป็นหัวใจของผู้กลับกลอก” และในกระแสรายงานหนึ่งระบุว่า “ผู้นั้นได้ถูกบันทึกว่าเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้กลับกลอก”
            สำนักจุฬาราชมนตรีจึงขอชี้แจงให้พี่น้องมุสลิมไทยทั่วประเทศได้รับทราบและเกิดความวางใจโดยทั่วกันว่า ในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยิ่งยังคงวิกฤติอยู่ในขณะนี้มีความจำเป็นที่จำต้องคงคำประกาศงดการละหมาดญะมาอะห์และการละหมาดวันศุกร์เอาไว้ดังเดิม และได้โปรดวางใจพร้อมมีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า การขาดละหมาดวันศุกร์ 3 ครั้ง หรือมากกว่าในสถานการณ์อันเป็นภัยบะลาอ์นี้ไม่มีผลทำให้เกิดโทษและบาปใด ๆ ตามหลักบัญญัติของศาสนา และให้เคร่งครัดตามคำประกาศที่รับทราบโดยทำการละหมาดที่บ้านทั้งละหมาดฟัรฎูและสุนัต และร่วมขอดุอาอ์จากเอกองค์อัลลอฮ์ได้ทรงบันดาลให้ภัยบะลาอ์นี้สิ้นสุดลงในเร็ววัน เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้ประกอบคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงด้วยความปลอดภัย

เอกสารรายละเอียดประกาศจุฬาราชมนตรีกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู