►โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


               ด้วย สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการตรวจสารพันธุกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฎร เป็นการช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีชื่อ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) และขาดพยานหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์สถานะบุคคลสัญชาติให้มีหลักฐานในการขอแจ้งเกิดเกินกำหนด หรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน รวมถึงกรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานะบุคคล จากคนที่มีรายการทะเบียนราษฎรระบุไม่ได้สัญชาติไทย เป็นคนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติดังเช่นปีที่ผ่านมา
               โดยโครงการดังกล่าว ทางกรมการปกครองได้รับความร่วมมือจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบสารพันธุกรรม โดยไม่ต้องคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้
               ๑. บุคคลที่จะเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน หรือคนยากไร้
               ๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๓ ปี
               ๓. มีบุคคลอ้างอิงที่ร่วมตรวจสอบสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) เป็นบุคคลสัญชาติไทย เช่น บิดา มารดา หรือญาติร่วมสายโลหิตที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔)
               ๔. จะต้องเป็นผู้ยื่นคำร้องขอดำเนินการทางทะเบียนราษฎรไว้แล้ว โดยนายทะเบียนท้องถิ่นฯ ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว พิจารณาเห็นว่าจำเป็นต้องใช้การตรวจสอบสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) เป็นหลักฐานสำคัญในการพิจารณาสถานะบุคคลและสัญชาติ
              ซึ่งหากท่าน หรือคนในชุมชนของท่านมีปัญหาด้านทะเบียนราษฎรดังกล่าว ขอให้มาดำเนินการติดต่อด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานและบุคคลอ้างอิงตามแจ้งข้างต้น ได้ที่ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางปู (งานทะเบียนราษฎรชั้น ๒) ได้ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู