►แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

             ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ประกอบด้วย

มาตรการด้านความมั่นคง
             ๑. มท. อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย มาตรฐานสาธารณสุข ๕๐ ล้านชิ้นทั่วประเทศ
             ๒. รัฐวางมาตรการเร่งเด่วน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙
             ๓. รัฐบาลวางแนวทางการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืน
             ๔. ปภ.ผนึกกำลัง ๙ จังหวัดภาคเหนือ พร้อมรับมือ - แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
             ๑. หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย

รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู