►แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

              ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ประกอบด้วย

มาตรการด้านความมั่นคง
              ๑. มหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด ลดผู้เสพปราบปรามผู้จำหน่าย
              ๒. กรมอนามัย คุมเข้า ๓ ขั้นตอน ล้างภาชนะสะอาดด่านแรกสกัดเชื้อโรค
              ๓. ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
              ๑. หน้ากากอนามัย ใส่อย่างไรให้ถูกต้อง

มาตรการด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
              ๑. ผู้ประกันตนอุ่นใจ "รักษาได้ตามสิทธิ" แม้ในภาวะวิกฤติโรคระบาด

รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู