►แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

              ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ประกอบด้วย

มาตรการด้านความมั่นคง
              ๑. ปภ. ระดมสรรพกำลังบูรณาการเครื่องจักรกลแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
              ๒. การประปาวางแผนรับมือภัยแล้ง มั่นใจมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
              ๓. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ สั่งเพิ่มมาตรการแก้ปัญหา ฝุ่น PM ๒.๕
              ๔. ข่าวปลอม อย่าแชร์! มัสยิดเกิน ๑๐๐ แห่ง ทั่วเมืองเชียงใหม่

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
             
๑. มท. ปรับปรุงแนวทางในการพิจารณาให้สัญชาติ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้


รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู