►แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

               ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ประกอบด้วย

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
               ๑. "๔ ข้อต้องรู้" ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
               ๑. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
               ๑. รัฐบาลแก้กฎหมายควบคุมอาคาร ป้องกันฝุ่นละอองและความปลอดภัย
               ๒. B๑๐ "คุณได้ประหยัด ชาติได้ประโยชน์ ลด PM ๒.๕"

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
               ๑. ธ.ก.ส.จับมือ สำนักงานสลากฯ รับขึ้นรางวัลลอตเตอรี่เริ่มมีนาคมนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู