►โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู โดยมีนายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสาธารณภัยพื้นที่ ที่เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การฝึกครั้งนี้มีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้าร่วมอบรมรวม ๘๐ คน
             เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีปิดโครงการฯ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู