►ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกองทุนการออมแห่งชาติ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                รัฐบาลได้เปิดรับสมัครคนที่ต้องการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมเงินเพื่อการเกษียณ และสร้างความมั่นคงในอนาคต

กองทุนการออมแห่งชาติ คืออะไร?
               กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. นี้ เป็นกองทุนการออมเพื่อวัยสูงอายุ หรือวัยเกษียณโดยเฉพาะ ซึ่งรัฐบาลได้ให้สิทธิ์ประชาชนที่มีสัญชาติไทยเข้ามาเป็นสมาชิกระบบบัญชีรายบุคคล เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีการออมเพื่อการชราภาพที่ครอบคลุมภาคแรงงานทุกประเภทได้อย่างทั่วถึง และยังมีแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อการชราภาพ อีกทั้ง แรงงานเหล่านี้ ยังมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสภาวะลำบากขณะที่เข้าสู่วัยสูงอายุ เพราะไม่มีช่องทางให้เข้าถึงการออมเงินในขณะที่อยู่ในวัยทำงานอีกด้วย และด้วยเพราะเหตุนี้เอง รัฐบาลจึงได้จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการออมให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง และยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการดูแลประชาชนจากภาครัฐอีกด้วย

จุดประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ
               ๑. กองทุนการออมแห่งชาติ มีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรืออยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจ้างจ่ายสมทบ ได้ออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณ
               ๒. กองทุนการออมแห่งชาติ มีจุดประสงค์ เพื่อสร้างหลักประกันให้กับชีวิตในยามที่ไม่มีรายได้ประจำ
               ๓. กองทุนการออมแห่งชาติ มีจุดประสงค์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
               ๑. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
               ๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์  (เฉพาะในหนึ่งปีแรกที่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไป มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกได้ และกำหนดให้ผู้สมัครที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ออมกับกองทุนได้ ๑๐ ปีนับจากวันที่เป็นสมาชิก ซึ่งจะทำให้ได้รับเงินสมทบจากรัฐอย่างเต็มที่ เช่น หากอายุ ๕๕ ปี สมัครกองทุนในปีนี้ สามารถออมได้ ๑๐ ปี จนถึงอายุ ๖๕ ปี)
               ๓. ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐหรือเอกชน และไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนประกันสังคม (ซึ่งส่งเงินเพื่อได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เป็นต้น

วิธีสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
               หากใครสนใจอยากจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกการออมแห่งชาติ สามารถสมัครสมาชิกและส่งเงินสะสมได้ที่ธนาคารออมสิน ธกส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

หลักฐานการสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
               ผู้ที่จะสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติใช้เพียงหลักฐานเดียวเท่านั้น คือ บัตรประชาชน

การจ่ายเงินเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ
                ๑. สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่าครั้งละ ๕๐ บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วในปีหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกิน ๑๓,๒๐๐ บาท
                ๒. เมื่อสมาชิกส่งเงินสะสม รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ภายในสิ้นเดือนถัดไป ตามระดับอายุของสมาชิก และเป็นอัตราส่วนกับจำนวนเงินสะสม โดยมีอัตราตามที่กำหนดในบัญชีเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติ และเมื่อรวมกันแล้วในปีหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบสูงสุดที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งได้กำหนดไว้ ดังนี้
                     - สมาชิกที่อายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี แต่ไม่เกิน ๓๐ ปี ได้รับเงินสมทบร้อยละ ๕๐ ของเงินที่สะสมเข้ากองทุน แต่ไม่เกินปีละ ๖๐๐ บาท
                     - สมาชิกที่อายุมากกว่า ๓๐ ปี แต่ไม่เกิน ๕๐ ปี ได้รับเงินสมทบร้อยละ ๘๐ ของเงินที่สะสมเข้ากองทุน แต่ไม่เกินปีละ ๙๖๐ บาท
                     - สมาชิกที่อายุมากกว่า ๕๐ ปี แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี ได้รับเงินสมทบร้อยละ ๑๐๐ ของเงินที่สะสมเข้ากองทุน แต่ไม่เกินปีละ ๑,๒๐๐ บาท
                โดยรัฐบาลจะค้ำประกันผลตอบแทนให้กับสมาชิก กอช. ทุกคน โดยคิดคำนวณอัตราผลประโยชน์ให้ไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑๒ เดือน เฉลี่ยของธนาคารออมสิน ธกส. และธนาคารพาณิชย์ใหญ่อีก ๕ แห่ง ดังนั้น สมาชิกจะมีสิทธิ์ออมได้ไม่เกินปีละ ๑๓,๒๐๐ บาท

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิก กอช.
                สมาชิก กอช. จะมีสิทธิ์ได้รับเงินในกรณีดังต่อไปนี้
                ๑. อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ได้รับบำนาญรายเดือนตลอดชีวิต
                ๒. ทุพพลภาพก่อนอายุครบ ๖๐ ปี ได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ จะได้รับเมื่อมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
ลาออกจากกองทุน ได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม
                ๓. เสียชีวิต ได้รับเงินเท่าจำนวนเงินในบัญชีของแต่ละบุคคล

คลิปเสียงตามสายส่งเสริมการออม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู