►กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๕ ฉบับ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามลิ้งค์เอกสารด้านล่างนี้

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู