►แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

            ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประกอบด้วย

มาตรการด้านความมั่นคง
            ๑. คนไทยร่วมใจประหยัดน้ำสู้ภัยแล้ง แนะผู้ที่มีโรคประจำตัวหลีกเลี่ยงการบริโภค (*เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง)
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
            ๑. แนะประชาชนช่วงหน้าหนาวอากาศปิด ค่าฝุ่นสูงให้สวมหน้ากากอนามัยป้อนกันโรค
            ๒. เตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากจีนแนะเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
            ๑. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ
            ๒. มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพฟรี! ๑๔ รายการ ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
            ๑. ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
            ๒. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู