►แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            ด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค แจ้งสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีรายงานผู้ป่วย จำนวน ๓๔๒,๑๔๓ ราย อัตราการป่วยเท่ากับ ๕๑๖.๐๔ ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน ๒๒ ราย คิดเป็นอัตราการตาย ๐.๐๓ ต่อประชากรแสนคน โดยพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้รับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Oseltamivir) เฉลี่ยเกิน ๔๘ ชั่วโมงหลังการป่วยและบางราย มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเกิดขึ้น ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ตามลำดับ ซึ่งในขณะนี้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ เช่น โรงเรียน เรือนจำ เป็นต้น คาดว่ายังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเป็นช่วงที่ตรงกับฤดูกาลระบาดของปี ๒๕๖๒ จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดของไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่มีคนรอบตัวกันจำนวนมาก เช่น สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สถานที่ทำงาน โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน หอพัก/อาคารชุด เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ชุมชนเป็นวงกว้างต่อไป
            เทศบาลตำบลบางปู จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชนทราบและใช้เป็นแนวทางในการป้องกันต่อไป


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู