►ขอเชิญชวนบริจาคอวัยวะและดวงตา

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


ความดีที่ไม่สิ้นสุด คือ การบริจาคร่างกายและอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ

การบริจาคร่างกายและอวัยวะ มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งต่องานบริการทางการแพทย์
และการศึกษาด้านการแพทย์
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา เพื่อนำอวัยวะไปปลูกถ่ายช่วยชีวิตผู้ป่วย
เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนสามารถทำได้

สื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
       ๑. การนำข้อมูลผู้บริจาคอวัยวะไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน
       ๒. บริจาคอวัยวะผ่านคำร้องบัตรประชาชน
       ๓. บริจาคอวัยวะผ่านคำร้องทำบัตรประจำตัวประชาชน
       ๔. สปสช. ชวนบริจาคอวัยวะ
       ๕. ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ
       ๖. Let Them See Love Again
       ๗. พินัยกรรมอวัยวะ #๑
       ๘. ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู