►แนวทางการดำเนินการตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านตามประกาศกองทัพเรือ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            กรมเจ้าท่าได้ออกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๑๒/๒๕๖๒ เรื่อง ให้นำเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกิดสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการตรวจสอบเรือ การทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์ และการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่กองทัพเรือได้มีการประกาศ เรื่องแผนและขั้นตอนการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งตามตารางที่ ๔ มาตรการอื่นที่จำเป็นเพื่อความต่อเนื่อง และประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยในข้อ ๓ กำหนดมาตรการจัดการเรือประมงพื้นบ้าน ให้กรมเจ้าท่าตรวจวัดขนาดและทำอัตลักษณ์เรือประมงที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส ตามข้อ ๔ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ตามข้อความ "ส่วนเรือที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอสให้นำเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบตามระยะเวลาที่กรมเจ้าที่กำหนด"
           จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือประมงในเขตเทศบาลตำบลบางปูทราบ รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แนวทางการดำเนินการตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านตามประกาศกองทัพเรือ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู