►รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                ด้วย กรมการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียวอาเซียน มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๕ แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ จะส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน
                จึงขอประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานฯ ดังกล่าวมาเพื่อทราบตามลิ้งด้านล่างนี้

รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู