►โครงการ "สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓"

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ "สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓" เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกัน ลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวงและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นมงคลแทนการละเล่นหรือกิจกรรมรื่นเริงอย่างอื่น ในวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และวัดทุกวัดในจังหวัดสมุทรปราการ
             จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือร่วมกิจกรรม ณ วัดทุกวัดที่ใกล้บ้านท่าน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู