►โครงการเด็กและเยาวชน สืบสานภูมิปัญญาไทย ปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

          เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู กล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางปู ในโครงการเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาไทยปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน และการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๒ จำนวน ๖๕ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลบางปู ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้สภาฯ จัดประชุมสามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประชุมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ.๒๕๖๐
          ในการนี้ เทศบาลตำบลบางปู ร่วมกับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน โดยนางสาวฐิติมา พุทธาพิทักษ์กุล ประธานสภาฯ จะได้ดำเนินการคัดเลือกคณะบริหารฯ โดยกำหนดวิธีให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย เพื่อขับเคลื่อนกิจการของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางปูให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นจึงได้ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับเด็กและเยาวชนได้ศึกษาและทราบถึงประโยชน์ของสมุนไพร นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของสมุนไพร อีกทั้งยังเป็นการได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดความรัก สร้างความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างดี


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู