►ขอความร่วมมือ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               สังคมปัจจุบันมีการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารกันอย่างแพร่หลาย และสร้างความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จากสารก่อมะเร็งที่มีอยู่ในภาชนะโฟม และปริมาณขยะจากโฟมต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนาน จึงสร้างปัญหาในการกำจัด เนื่องจากเปลืองพื้นที่ฝังกลบ ต้องใช้พลังงาน ต้นทุนการกำจัดสูงและกระบวนการกำจัดขยะโฟม ยังทำให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาวะโลกร้อนได้
               เทศบาลตำบลบางปู จึงขอความร่วมมือ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยใช้วัสดุทางเลือกทดแทนโฟม อาจใช้หลักการ ๓ ช คือ การใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มีการจัดการขยะโดยคัดแยกขยะ จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ปฏิเสธภาชนโฟมบรรจุอาหาร ลดใช้ถุงพลาสติก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู