►สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการขาดสารไอโอดีน, การใช้โฟม และ หลักสูตรออนไลน์ "ddc001"

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

*********************************************

รักษ์สุขภาพ รักษ์โลกเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร

              นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าโฟมบรรจุอาหารมีสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพและทำลายสิ่งแวดล้อม แนะประชาชนใช้ภาชนะที่ปลอดภัยย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
              ปัจจุบันประชาชนยังนิยมใช้โฟมบรรจุภาชนะอาหารเนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว แต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาว เนื่องจากโฟมผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีสไตรีน หากนำไปใส่อาหารที่ร้อนจัด หรืออาหารทอดน้ำมันร้อน ๆ จะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่สารอันตรายปนเปื้อนกับอาหาร ได้แก่สารสไตรีน ทำให้ความจำเสื่อม สมาธิสั้น สมองเสื่อมง่าย ผิวหนังแห้งแตก ทำลายไขกระดูก ตับไต เป็นสารก่อมะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปากมดลูก สารพลาเลท เป็นสารที่มีพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ทำให้เป็นหมัน หญิงมีครรภ์อาจทำลูกเกิดมามีอาการดาวน์ซินโดรม สารเบนซินส่งผลต่อร่างกายทำให้หัวใจเต้นเร็ว โลหิตจาง เป็นสารก่อมะเร็ง นอกจากนี้โฟมยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากต้องใช้เวลาระยะเวลาในการย่อยสลายนานถึง 450 - 1000 ปี เพราะโฟมมีความคงทนและสามารถต่อแรงอัดได้สูง และการเผาทำลายทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ
              จึงขอเชิญชวนประชาชนเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร และใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเช่นภาชนะที่บรรจุอาหารที่ทำจากมันสำปะหลัง ข้าวโพด ชานอ้อย เยื่อไผ่ เป็นต้น เพื่อสุขภาพที่ดีและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม


**********************************************

หลักสูตรออนไลน์ "ddc001" ด้านเอช ไอ วี/เอดส์

              นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และองค์กรเครือข่ายด้านวิชาการ จัดทำหลักสูตรชุดวิชาการเรียนรู้ออนไลน์ด้านเอชไอวี/เอดส์ ชื่อ “ddc001” รวมเนื้อหา 14 เรื่อง เพื่อให้แกนนำ อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้แนวคิด “เข้าถึง เข้าใจ ง่ายแค่คลิก”
              หลักสูตร E-Learning ddc001 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำอาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงข้อมูล สร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเรื่องเอชไอวีและเอดส์ หลักสูตรชุดวิชาการเรียนรู้ออนไลน์ด้านเอชไอวี/เอดส์มี 14 เรื่อง ประกอบด้วย 1.ความหลากหลายทางเพศ 2.ความรู้ด้านเอชไอวี/เอดส์ 3.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4.วัณโรค 5.ตับอักเสบ  6.วิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 7.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 8.การให้บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 9.จริยธรรม แกนนำและการนำผู้รับบริการเข้าสู่ระบบการรักษา10.เพศสัมพันธ์ที่มีการใช้ยาเสพติดเป็นสิ่งกระตุ้น 11.การใช้ฮอร์โมนเพื่อสุขภาพของหญิงข้ามเพศ 12.การเปิดเผยสถานะการติดเชื้อเอชไอวี 13.ความร่วมใจในการกินยา14.โภชนาการในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
             โดยหลักสูตรทั้งหมดอยู่ที่เว็บไซต์ www.thaimooc.org รหัสวิชา ddc001 ซึ่งมีจุดเด่น คือใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สื่อประกอบการเรียนการสอนที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น เพื่อให้ประชาชนหรือแกนนำมีความรอบรู้ มีความเข้าใจ และสามารถให้การดูแลและให้การปรึกษาด้านสุขภาพ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 02 590 3215 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


**********************************************


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู