►โครงการอบรมอาสาสมัครบรรณารักษ์ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบางปู โดยนางเหง็กหงษ์ ลีระกุล รองปลัดเทศบาล ได้เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครบรรณารักษ์ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ความสำคัญของบรรณารักษ์ผู้ให้บริการในด้านการดูแลรักษา การพัฒนาห้องสมุดชุมชน ปลูกจิตสำนึกให้มีนิสัยการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้าและนำไปเป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจ ความน่าสนใจในการเข้ามาใช้บริการห้องสมุด
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู