►รายงานการดำเนินการซ่อมแซมถนนพุทธรักษา

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

             ถนนพุทธรักษา ที่ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ ทั้งหมด ๙ จุด
             จุดที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร
             จุดที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร
             จุดที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร
             จุดที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร
             จุดที่ ๕ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร
             จุดที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร
             จุดที่ ๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐ เมตร
             จุดที่ ๘ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร
             จุดที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร
             ในส่วนที่เหลืออีกไม่กี่จุด ทางเทศบาลจะเร่งดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
             จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบเทศบาลตำบลบางปู ต้องขออภัยที่ดำเนินการล่าช้า ทั้งนี้ในส่วนที่เหลือ จะเร่งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู