►เชิญร่วม ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พ.ศ.2562 วันที่ 10 มิ.ย.62

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


ด้วยเทศบาลตำบลบางปู  จะดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทศบาล  ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมวิเคราะห์แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา  เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีกำหนดการประชุมในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู 

จึงขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาล ที่สนใจเข้าร่วมประชุมฯ ในวันและเวลาดังกล่าว 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู