►เชิญร่วม ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พ.ศ.2562 วันที่ 10 มิ.ย.62

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


ด้วยเทศบาลตำบลบางปู  จะดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทศบาล  ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมวิเคราะห์แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา  เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีกำหนดการประชุมในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู 

จึงขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาล ที่สนใจเข้าร่วมประชุมฯ ในวันและเวลาดังกล่าว 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู