►เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


หลักการและเหตุผล

การคลอดก่อนกำหนดเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ทารกไทยเสียชีวิตหรือพิการ ภาวะแทรกซ้อนที่พบในทารกน้ำหนัก<2,000 กรัม ได้แก่ โรคปอดเรื้อรัง โรคจอตาเจริญเติบโตผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด ภาวะเลือดออกในโพรงสมอง และโรคลำไส้เน่าเปื่อย ทารกจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาจากครอบครัวและภาครัฐต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3-4 ปี ส่งภาระงบประมาณต่อสังคมและประเทศชาติ

จากข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ประมาณร้อยละ 60-70 ของหญิงคลอดบุตรก่อนกำหนดมีอายุในช่วง 20 – 34 ปี เมื่อได้สอบถามคุณแม่ในระยะหลังคลอด พบว่า มากกว่าครึ่งยังไม่มีความรู้เรื่อง “ภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด” เป็นเหตุให้เดินทางมารับการรักษาล่าช้า แพทย์จึงไม่สามารถยับยั้งภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้สำเร็จ

ด้วยเหตุนี้โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร จึงต้องการขับเคลื่อนความรู้ผ่านแคมเปญ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” ให้ถูกส่งมอบไปให้กับประชากรทุกคน เพราะจะช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และสร้างความตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดเป็นการส่งมอบความปรารถนาดีถึงทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน สังคมและชุมชน อันจะส่งผลให้การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารกไทย ต่อไป

4 ประเด็นหลักในการส่อสารสู่สังคม

1.อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด

2.ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า

3.ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ (พฤติกรรมของแม่)

4.สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด สามารถมาฝากครรภ์เร็ว ภายใน 12 สัปดาห์ ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด และเมื่อเกิดอาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด สามารถเดินทางเข้ามารับการรักษาเร็วโดยที่ปากมดลูกเปิด ไม่เกิน 2 เซนติเมตร


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู