►การเปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

                  สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น จะเปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้มีสทธิเลือกตั้งไว้เป็นหลักฐานการแสดงตนในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง
                  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถไปทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู