►สมุทรปราการจัดกิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคสากลปี 2562

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคสากลปี 2562 ตลอดเดือนมีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
              จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า วัณโรคยังคงระบาดทั่วโลกเป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า 1.7 ล้านคนต่อปี ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาผู้ป่วยวัณโรคสูง ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขคนไทยป่วยเป็นวัณโรคกว่า 120,000 รายต่อปี และเสียชีวิตกว่า 12,000 ต่อปี แต่ปัจจุบันการค้นหาและรักษาวัณโรคที่รายงานนั้นมีประมาณร้อยละ 62.9 และในส่วนจังหวัดสมุทรปราการปี 2561 พบมีผู้ป่วยวัณโรคจำนวน 1,878 ราย เสียชีวิตจำนวน 58 ราย
              วันวัณโรคสากลตรงกับวันที่ 24 มีนาคมของทุกปี ในปี 2562 มีคำขวัญว่า “IT TIME ENDING TO ZERO TB” แปลเป็นไทยว่า “ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค” ประเด็นสำคัญได้แก่ ”ถึงเวลาเร่งรัดค้นหาดูแลรักษาให้หาย” “ถึงเวลาตรวจหาวัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย” เพื่อยุติวัณโรคอันจะนำไปสู่จุดหมายอันสูงสุดคือ “เมืองไทยปลอดวัณโรค” โดยทุกภาคีเครือข่ายร่วมกันค้นหาผู้ป่วยและรักษาโรคให้หายขาด โดยให้ประชาชนไปตรวจหาวัณโรคให้เร็วเมื่อมีอาการไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ ไอมีเสมหะปนเลือด ทั้งนี้อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น มีเหงื่อออก ผิดปกติในเวลาหลับตอนกลางคืนติดต่อกัน 3 สัปดาห์ และภายใน 1 เดือน ไอแห้งๆห รือมีเสมหะ เจ็บหน้าอก เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ไข้ต่ำๆ
               ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้แก่ การค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยจากลุ่มเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค ผู้ต้องขัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี การตรวจเสมหะ การเอ็กซเรย์ปอด การจัดนิทรรศการความรู้และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
               จึงขอให้ประชาชนเข้าร่วมงานตามวันและสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู