►โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               เทศบาลตำบลบางปู จะดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ถึง ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์อบรมจริยธรรม เยาวชน วัดชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู โดยอาศัยหลักธรรมคำสอนและหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตใจภายใต้บรรทัดฐานแห่งประเพณีอันดีงาม ของสังคมไทย


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู