►โครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                 ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมการคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจ ความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ดำเนินการส่งเสริม รักษา สืบสาน ถ่ายทอด ฟื้นฟู พัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืน และให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชน กลุ่มบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงมีโอกาสได้รับการเสนอชื่อเป็นรายการประเภท Good Sofeguarding Practice ตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ.๒๐๐๓ ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
                 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยให้ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครฯ ได้จาเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม http://www.culture.go.th ในช่องข่าวประกาศ หรือ ลิ้งค์ด้านล่างนี้ และจะประกาศผลการคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

เอกสารดาวน์โหลด
-ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
-ใบสมัคร เข้าร่วมการคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไฟล์ word)
-ใบสมัคร เข้าร่วมการคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒(ไฟล์ PDF)
-หนังสือยินยอม (ไฟล์ word)
-หนังสือยินยอม (ไฟล์ PDF)
-บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จำนวน ๓๓๘ รายการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู