►ประกาศการรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางปูจะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ายบ้านใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางปู โทร. ๐-๒๑๗๔-๓๓๙๐-๙ ต่อ ๑๒๐ , ๑๒๖ - ๑๒๘

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู