►"ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ มีวันหยุดราชการระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ และประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ต่อเนื่องติดต่อกันอีกหลายวัน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาจราจร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนน และเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา


"ขับรถดีมีน้ำใจ  รักษาวินัยจราจร"


"อุบัติเหตุจะลด หากรู้กฎจราจร"


"ลดคันเร่ง เคร่งวินัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง


เสริมสร้างความสุขบนท้องถนน"

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู