►การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้แจ้งยกระดับการบริการภาครัฐระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามแผนงานที่ ๑ การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ในเป้าหมายการดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐-๕๐ และเป็นการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ให้มีข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย และปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้เป็นไปตามเป้าหมายและตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามกระบวนงานที่ส่วนกลาง (อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เป็นผู้อนุญาตจำนวน ๔ กระบวนงาน เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายการดำเนินการดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชนตามหนังสือที่อ้างถึง และให้ใช้คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ โดยถือปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู