►บทความเรื่อง อยากรู้แต่ไม่อยากเข้าไปอยู่ ,ให้ผมไปขายที่ไหน,ขอแบบหนึ่ง สร้างแบบหนึ่ง,เรื่องอย่างนี้ต้องเปิด,บ้านผมเดือดร้อน

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เช่น สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เป็นต้น เอกสารดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจทั่วไปทราบต่อไป


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู