►ขอเชิญชวนชาวบางปู ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบางปู

ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลบางปู ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  • ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) ได้ตั้งแต่วันที่ มกราคม ถึงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  • ชำระเงินภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมิน

ภาษีป้าย

  • ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ได้ตั้งแต่ วันที่ ๓ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒
  • ชำระเงินภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่

  • ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕)  ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ถึงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๒
  • ชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่ วันที่ ๓ มกราคม ถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบางปู โทรศัพท์ ๐๒-๑๗๔-๓๓๙๐-๙ ต่อ ๓๐๕ และ ๐๙๔-๔๓๘-๕๙๕๓


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู