►แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

สรุป แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อปท.
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ ตั้งแต่ มกราคม - กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับ
ประเภท
พ.ศ.เกิด
ได้รับเงิน
หมายเหตุ
1.
ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
เกิดก่อน ๒ ตุลาคม ๒๕๐๒ + ผู้สูงอายุที่ย้ายมาจาก อปท.อื่น
ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

2.
ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตอนนี้อายุ ๕๙ ปี)
เกิดระหว่าง ๒ ตุลาคม ๒๕๐๒ ถึง ๑ กันยายน ๒๕๐๓
ได้รับเงินในเดือนถัดไป จากเดือนที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ (ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)
ยกเว้นคนที่เกิดในวันที่ ๑ ของทุกเดือนใด จะเริ่มรับเงินในเดือนนั้น

* ผู้สูงอายุที่เกิด หลังวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๓ (ตั้งแต่ ๒ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๐๓) ให้มาลงทะเบียน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
** หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางปู โทรศัพท์ ๐-๒๑๗๔-๓๓๙๐-๙ ต่อ ๔๐๐-๔๐๓

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.









ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย








-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-




Facebook ทต.บางปู